Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - II
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající:
a) ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro vydání společného povolení, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, („vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (tj. zpracování pasportu stavby na základě vlastního zaměření stávajícího stavu budovy, geodetické zaměření, zajištění stavebně technických průzkumů, inženýrsko-geologických průzkumů, měření, sond, zkoušek, diagnostiky, statických posouzení apod.),
b) provedení související komplexní inženýrské činnosti, jejímž výstupem bude vydané pravomocné stavební povolení, případně společné povolení, na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty; součástí projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.);
c) ve zpracování příslušné dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty metodou Design & Build, tj. ve zpracování požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ (zejména knihy standardů budovy, knihy standardů místností apod., ve kterých budou definovány podrobné požadavky na účel, standardy a výkonová kritéria budovy a jednotlivých místností a prostor z hlediska energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků zadavatele;
d) v poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele (zejména součinnosti v rámci přípravy vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, součinnosti při hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty apod.);
e) v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby) ve vztahu k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení, případně dokumentaci pro vydání společného povolení.
Předmětem veřejné zakázky nejsou:
a) služby spočívající ve zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace či dalších dokumentací, tj. zejména projektové dokumentace pro provádění stavby, či realizační dokumentace stavby, a dokumentace skutečného provedení stavby;
b) stavební práce a související dodávky a služby při realizaci stavby.
Výše uvedené činnosti budou předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, tj. budou poskytovány zhotovitelem stavby.
Místo plnění: Moravskoslezský kraj
Nový Jičín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)
Kontakt: LAWYA, s.r.o.
Mgr. Lukáš Pruška
tel: +420 778 598 698
e-mail: koprivnice@lawya.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 30.05.2022 10:00
Datum zahájení: 20.04.2022 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):