Veřejná zakázka: Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 155
Systémové číslo: P19V00000015
Evidenční číslo zadavatele: 2291/2019
Datum zahájení: 21.02.2019
Nabídku podat do: 04.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ( dále jen „DUR“), pro stavební povolení ( dále jen „DSP) včetně zajištění dokladových částí pro každý stupeň zvlášť na akci „Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení“.
Popis předmětu - jedná se z části o vybudování nového chodníku a z části o rekonstrukci stávajícího chodníku vedoucího podél ulice Severní v Kopřivnici, který nevyhovuje současné legislativě. Nový chodník požadujeme v minimální šířce 1,5m. Rozšíření chodníku se upřesní při zpracování „DUR“, investor upřednostňuje rozšíření chodníku směrem vně chodníku mimo stávající komunikaci. Součástí chodníku bude i návrh dvou přechodů pro chodce, rekonstrukce stávajícího mostu, veřejné osvětlené podél vybudovaného chodníku a osvětlení přechodů. Předpokládaná délka chodníku je cca 410m – dle přiložené situace – varianta 1. Při zpracování „DUR“ se délka řešení chodníku upřesní v návaznosti na identifikaci hranic pozemků a souhlasy vlastníků dotčených pozemků.
V rámci „DUR“ požadujeme :
• nezbytné výškopisné a polohopisné geodetické doměření řešeného území,
• zakreslení pozemků (hranice a parcelní čísla) a hranic katastrálních území,
• ověření a zakreslení tras a ochranných pásem dotčených inženýrských sítí,
• vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí dle vyhl. č. 499/2009 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a předpisů
• inženýrskou činnost ( zajištění vyjádření dotčených orgánů, vlastníků pozemků, komunikace, správců inženýrských sítí a zapracování jejich připomínek )
• vyřízení územního rozhodnutí
V rámci „DSP“ požadujeme :
• vypracování dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby dle vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a předpisů.
• inženýrskou činnost ( zajištění vyjádření dotčených orgánů, vlastníků pozemků, komunikace, správců inženýrských sítí a zapracování jejich připomínek )
• rozpočet a výkaz výměr
• vyřízení stavebního povolení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-019665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků