Veřejná zakázka: Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu - projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 615
Systémové číslo: P24V00000009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.01.2024
Nabídku podat do: 13.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu - projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající ve zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby „Přestavba ZŠ Náměstí na knihovnu“ včetně zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření, poskytnutí souvisejících inženýrských služeb při projednání projektové dokumentace a získání příslušných povolení a poskytnutí součinnosti při zadávacím řízení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavebních prací. Požadovaný rozsah předmětu veřejné zakázky zahrnuje zejména následující činnosti:
a) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro vydání společného povolení („DSP“), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (společně „stavební zákon“), a právních předpisů provádějící stavební zákon, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. právního předpisu, kterým bude tato vyhláška nahrazena, (společně „vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně zpracování či zajištění veškerých potřebných podkladů, průzkumů a zaměření v rámci předprojektové přípravy. Součástí DSP bude stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.);
b) provedení související komplexní inženýrské činnosti, jejímž výstupem bude vydané pravomocné stavební povolení, případně společné povolení na realizaci stavebních prací;
c) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude zároveň podkladem pro výběr dodavatele stavebních prací, („DPS“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle stavebního zákona, vyhlášky o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce“);
d) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební práce, zejména součinnosti v rámci přípravy zadávací dokumentace a průběhu zadávacího řízení (poskytnutí vysvětlení nebo doplnění zadávací dokumentace, provedení změn v zadávací dokumentaci, součinnost při posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení apod.);
e) služby či práce výslovně nespecifikované a potřebné k řádnému plnění předmětu veřejné zakázky, které vyplývají z povahy předmětu veřejné zakázky, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, nebo vyplývají z relevantních právních předpisů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy