Veřejná zakázka: Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 371
Systémové číslo: P21V00000051
Evidenční číslo zadavatele: OMM-14802/2021
Datum zahájení: 22.11.2021
Nabídku podat do: 13.12.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpevněná plocha a odvodnění, p. č. 2922/224, k. ú. Příbor
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je realizace dvou zpevněných ploch (dále také „ZP1“ a „ZP2“) na pozemku parc. č. 2922/224 v k. ú. Příbor (areál kompostárny), jejich odvodnění a rekonstrukce vodovodní přípojky pod ZP 2.
ZP1 o celkové ploše 585 m2 a ZP2 o celkové ploše 665 m2 budou zpevněny a uzavřeny asfaltobetonovým krytem s vlastnostmi odpovídajícími druhu a způsobu užívání zpevněných ploch, především s ohledem na působení výluhů, provedeným ve spádu k odvodňovacím prvkům. Srážkové vody budou z jednotlivých zpevněných ploch odvedeny dešťovou přípojkou do stávajícího odkaliště a dále do stávající retenční nádrže. Zpevněné plochy budou ohraničeny betonovými silničními obrubníky. Pro odvodnění budou použity betonové žlaby a betonové žlaby s litinovým rámem a poklopem.
Vodovodní přípojka, vedená pod ZP2, bude v celé délce (cca 380 m) pod ZP2 rekonstruována. Stávající PVC potrubí DN 80 bude nahrazeno PE potrubím d90. V případě nízkého krytí bude přípojka osazena hlouběji. Potrubí bude opatřeno Cu vodičem a na pískový obsyp bude položena výstražná fólie.
V místě křížení vodovodní přípojky s plánovaným betonovým odvodňovacím žlabem bude vodovodní přípojka osazena do chráničky DN100 v celkové délce 3,0m.
Dešťová přípojka bude provedena mezi oběma zpevněnými plochami z PVC KG DN200 Sn 12 v celkové délce 62 m. Napojení bude provedeno na horskou vpusť a na trase dešťové přípojky bude osazena revizní šachta.
Součástí díla je uvedení dotčených ploch do původního stavu, zejména pak provedení ohumusování a aplikace travního semene u zelených ploch, dotčených osazováním betonových obrubníků. Dílo bude realizováno v souladu s projektovou dokumentací a za splnění podmínek správních rozhodnutí, vyjádření a stanovisek, vydaných k územnímu a stavebnímu řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor majetku města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky