Veřejná zakázka: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 473
Systémové číslo: P22V00000080
Evidenční číslo zadavatele: 3765/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.08.2022
Nabídku podat do: 16.09.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce přístavby ZŠ Náměstí na byty - projektová dokumentace - III
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající:
a) ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, případně dokumentace pro vydání společného povolení, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, („vyhláška o dokumentaci staveb“), včetně zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy (tj. zpracování pasportu stavby na základě vlastního zaměření stávajícího stavu budovy, geodetické zaměření, zajištění stavebně technických průzkumů, inženýrsko-geologických průzkumů, měření, sond, zkoušek, diagnostiky, statických posouzení apod.),
b) provedení související komplexní inženýrské činnosti, jejímž výstupem bude vydané pravomocné stavební povolení, případně společné povolení, na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty; součástí projektové dokumentace bude stanovení předpokládaných nákladů stavby pomocí cenových ukazatelů s přihlédnutím k dalším podmínkám projektované stavby (požadovaná kvalita, požadovaný standard vybavení, místo realizace, situace na trhu aj.);
c) ve zpracování příslušné dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty metodou Design & Build, tj. ve zpracování požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ (zejména knihy standardů budovy, knihy standardů místností apod., ve kterých budou definovány podrobné požadavky na účel, standardy a výkonová kritéria budovy a jednotlivých místností a prostor z hlediska energetické náročnosti, kvality vnitřního prostředí a rozsahu funkcí) podle pokynů a požadavků zadavatele;
d) v poskytnutí součinnosti při výběru zhotovitele (zejména součinnosti v rámci přípravy vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, součinnosti při hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty apod.);
e) v provádění autorského dozoru v průběhu provádění díla (realizace stavby) ve vztahu k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení, případně dokumentaci pro vydání společného povolení.

Předmětem veřejné zakázky nejsou:
a) služby spočívající ve zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace či dalších dokumentací, tj. zejména projektové dokumentace pro provádění stavby, či realizační dokumentace stavby, a dokumentace skutečného provedení stavby;
b) stavební práce a související dodávky a služby při realizaci stavby.
Výše uvedené činnosti budou předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce na stavbu spočívající v rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty, tj. budou poskytovány zhotovitelem stavby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kopřivnice
 • IČO: 00298077
 • Poštovní adresa:
  Štefánikova 1163/12
  74221 Kopřivnice
 • Název odboru: Odbor rozvoje města
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-016083

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.koprivnice.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy